Obchodní podmínky firmy

Provozovatel elektronického obchodu:

Neuman Company s.r.o., se sídlem Lhota pod Libčany 248, 503 27  Hradec Králové, zastoupená jednatelem, Přemyslem Neumanem , IČ: 25954768,
DIČ: CZ25954768

Dodavatel zboží:

Milpex s.r.o., se sídlem v Hradci Králové, Piletice 55, zastoupená jednateli panem Milošem Půlpánem nebo Miloslavem Popelkou , IČ: 48172600,
DIČ: CZ48172600, jako právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C., ve vložce č. 3852.

(dále jen „dodavatel“)

Pro prodej zboží objednaného prostřednictvím sítě Internet a těchto internetových stránek, dále jen „internetový obchod“. Zákazník je povinen se s podmínkami seznámit před zahájením obchodu s dodavatelem v internetovém obchodě.
 1. Zákazník si uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu a těchto podmínek výslovně zvolil objednávkou podle internetového obchodu. Učiněním objednávky potvrzuje, že souhlasí s uzavřením obchodu prostřednictvím sítě Internet podle těchto Obchodních podmínek. Zákazník bere na vědomí, že k uzavření obchodů většího rozsahu, objemu, v případně vyšších přepravních nákladů bude zákazníku zaslána k potvrzení písemná smlouva, či jinak prověřena pravost objednávky.
 2. Každý návštěvník internetového obchodu, jiný účastník, zákazník stejně i dodavatel, hradí ze svého vlastní náklady spojené s připojením a užíváním internetu k obchodu podle těchto podmínek.
 3. Zboží podle těchto podmínek bude zákazníkem objednáno prostřednictvím objednávkového formuláře s označením zboží, jak jsou uvedeny na těchto internetových stránkách dodavatele. Objednávané zboží musí být označeno svým slovním popiskem a zároveň spolu uvedeným číslem zboží / produktu. Zákazník je povinen uvést počet objednávaných kusů. Dodavatel je oprávněn k neúplné nebo jinak vadné objednávce nepřihlížet, to oznámí dodavatel zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu. Objednávka musí být označena řádnou adresou sídla nebo bydliště zákazníka. Pokud zákazník nevyplní místo dodání odlišně od uvedené adresy, platí, že zboží má být dodáno na adresu sídla nebo bydliště zákazníka. Objednávku  lze upravovat  pouze do jejího potvrzení a odeslání.
 4. Zboží bude dodáno  zpravidla  obratem, pokud  je  zboží  na  skladě  dodavatele,  jinak  nejpozději  do  35  pracovních  dnů od doručení objednávky. Po uplynutí této lhůty má zákazník právo od objednávky odstoupit, ovšem nejpozději do dne předcházejícího tomu, kdy mu bylo dodáno zboží. Pokud zákazník písemně od objednávky neodstoupí, platí, že s pozdější lhůtou dodání souhlasí. Prohlášení se zasílá shodně jako objednávka, do sídla dodavatele. Pokud zákazník objednané zboží odeslané před doručením zrušení objednávky i přes zrušení objednávky přijme, platí, že se projev vůle zrušení objednávky přijetím zboží odvolává. Zboží je v takovém případě považováno za dodávku podle původní objednávky.
 5. Zákazník je svým projevem učiněným v objednávce vázán do okamžiku dodání zboží, případně do jeho odmítnutí objednávky dodavatelem. Dodavatel má možnost objednávku odmítnout nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení, pokud její splnění neumožňují jeho provozní podmínky, později pouze za předpokladu, že nebude zboží řádně dodáno dodavateli. Takové oznámení zašle zákazníkovi e-mailem na jím uvedenou internetovou adresu, jinak písemně na adresu doručení.
 6. Cena zboží uvedená v katalogu internetového obchodu je závazná po celou dobu jejího zveřejnění v internetovém obchodě, její změnu oznámí dodavatel rovněž uveřejněním v internetovém obchodě. Dodávky budou realizovány za takovou cenu, jaká byla uveřejněna v době odeslání objednávky zákazníkem.
 7. Pokud není objednávka dodavatelem potvrzena, dochází k sjednání obchodu dodáním zboží. Není-li písemně sjednáno jinak, každou jednotlivou potvrzenou objednávkou nebo dodáním zboží vzniká samostatná kupní smlouva.
 8. Zboží bude doručováno prostřednictvím zásilkových služeb, případně prostřednictvím obchodních zástupců dodavatele. Zákazník je povinen krom uveřejněné ceny zboží zaplatit i náklady na manipulaci a balné a doručení zásilky v celkové výši uveřejněné při objednávce závislé na zvoleném způsobu platby. Zákazník může sjednat s dodavatelem i převzetí zboží v sídle dodavatele.
 9. Vlastnictví zboží a riziko nahodilé zkázy přejde na zákazníka převzetím zboží.
 10. Způsob úhrady zboží. Způsob platby si zvolíte v závěru objednávky. Náš eshop podporuje následující možnosti placení za zboží: Dobírkou - peníze zaplatíte při převzetí zboží pracovníkovi zvolené přepravní služby, nebo, v případě převzetí zboží v sídle firmy, přímo pracovníkovi expedice.
 11. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to písemně bez udání důvodu, avšak nejpozději do 15 dnů od obdržení zboží. Zboží v takovém případě musí být vráceno nepoužité, s původním obalem, nejpozději do 15 dnů od jeho obdržení zákazníkem. Prohlášení se zasílá písemně do sídla dodavatele. Zboží musí být pro zpětnou přepravu řádně zabaleno, je vhodné je při zasílání pojistit, riziko poškození nebo zkázy přechází na dodavatele zpětným doručením v jeho sídle.  Zboží  nelze  vracet  na  dobírku. Dodavatel  vrátí  v  případě  řádného  vrácení  zboží  zákazníkovi  uhrazenou  cenu  do  15  dnů  od  vrácení  zásilky.  Dodavatel je  při  vrácení  zboží  oprávněn  odečíst  zákazníkovi  náhradu  skutečných  nákladů  dodavatele.  Výměnu  zboží  lze  provést po předchozí dohodě s dodavatelem, vždy však je nutné zboží vrátit do 15 dnů od doručení.
 12. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit pro vady plnění, právo však musí u dodavatele uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad, nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění vady.  Zboží  musí  být  v  uvedené  lhůtě  odesláno  do sídla dodavatele s řádným písemným popisem a specifikací vad, pro které se právo uplatňuje. Prohlášení s popisem vady musí obsahovat též volbu a volbu nároku kupujícího s tím spojeného. Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona, pro spotřebitele se jedná o lhůtu 24 měsíců. Zboží musí být pro řádné uplatnění reklamace zaplaceno, jinak bude uplatnění práva z odpovědnosti za vady  ( dále  jen  „reklamace“)  považováno  za  neplatné.  Prodávající  bude  reklamaci  posuzovat  v  souladu s obvyklými poměry. O dobu, po kterou bude reklamaci posuzovat výrobce včetně doby nutné k přepravě zboží k posouzení výrobci se přiměřeně prodlužuje lhůta k vyřízení reklamace mezi dodavatelem a zákazníkem. Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, výměnu zboží, případně vrácení peněz. Dodavatel je povinen odeslat zákazníkovi první zprávu týkající se  reklamace  do  deseti  pracovních  dní ode dne obdržení řádné reklamace.
 13. Zboží, nesmí být používáno v rozporu s obvyklým účelem užívání, nesmí přijít do styku s chemikáliemi a chemicky agresivními prostředky nebo s ostrými a drsnými předměty, které mohou svojí hranou nebo drsností poškodit povrch textilie. Textilní zboží musí být práno a udržováno pouze podle symbolů uvedených na zboží, nesmí být vystavováno přímému slunci.
 14. Dodavatel neposkytuje navazující služby po prodeji zboží, nezajišťuje opravy, úpravy ani změny dodaných ani jiných podobných výrobků.
 15. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím vyplnit údaje dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti dodavatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně nebo prostřednictvím elektronické komunikace odvolat. Dodavatel je správcem internetových stránek a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro  styk  se  zákazníky .  Zákazník je oprávněn opravit a měnit uložené osobní údaje podle uvedných možností internetových stránek, při zrušení záznamu a  změně  adresy  kontaktního  e-mailu  je  nutné  obrátit se na dodavatele, technickou podporu na adrese: info@ncompany.cz
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí